:: MENU ::

- การจัดการความรู้ KM ปี 2557
- การจัดการความรู้ KM ปี 2558
- การจัดการความรู้ KM ปี 2559
**องค์ความรู้การปลูกผักโดยใช้ระบบน้ำหยดฯ
- การจัดการความรู้ KM ปี 2560
**องค์ความรู้การบำรุงต้นพืชด้วยปุ๋ยทางใบสูตรทำเอง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร นำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร นำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน
 
เตือนการระบาด

 

เส้นทางประวัติศาสตร์ ตลาดรวมผลไม้ ทำนาได้ตลอดปี สืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้าน
ความเป็นมาของอำเภอสามโก้
.......
"สามโก้"เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากอยู่ในเส้นทาง การเดินทัพสมัยก่อน กล่าวคือหากพม่าจะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาผ่านทาง ด่านเจดีย์สามองค์ จะต้องเดินทัพผ่านบ้านสามโก้เสมอ และเมื่อกองทัพไทยยกไปตีพม่าก็มักจะผ่านบ้านสามโก้ เช่นกัน ดังปรากฏใน พระราชพงศาวดารราว พ.ศ. 2091 เมื่อคราวที่สมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง และหนังสือเรื่อง ไทยรบพม่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2135 เมื่อคราวที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนช้าง พระองค์ก็เสด็จยกกองทัพหลวง ผ่านบ้านสามโก้เพื่อไปตั้งรับทัพพระมหาอุปราชาที่สุพรรณบุรี บ้านสามโก้ในอดีตขึ้นกับเมืองวิเศษไชยชาญและเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวิเศษชัยชาญ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ได้ยกฐานะตำบลสามโก้เป็น กิ่งอำเภอสามโก้ และต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2508 จึงได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอสามโก้
.การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอสามโก้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่
1. สามโก้ (Samko)
2. ราษฎรพัฒนา (Ratsadon Phatthana)
3. อบทม (Op Thom)
4. โพธิ์ม่วงพันธ์ (Pho Muang Phan)
5. มงคลธรรมนิมิต (Mongkhon Tham Nimit)

 

#รับสมัคร

1-20 กุมภาพันธ์ 2562 (ทั้งออนไลน์ และ walk in) กดลิ้งก์ด้านล่าง เพื่อสมัครได้เลยจ้า...


https://bit.ly/2To6Vnj

รายละเอียด....

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562

เชิญชวน ดาวน์โหลด APP สำหรับเกษตรกร

สมุดทะเบียนเกษตรกรฉบับดิจิทัล สำหรับเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือสำหรับเกษตรกร : http://digital.doae.go.th/flash/wp-content/uploads/2018/07/doae_farmbook_for_farmer.pdf
ติดต่อ Facebook : www.facebook.com/digitaldoae
Line : @yzd6514b
- ใช้เลขรหัสทะเบียนเกษตรกร หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าใช้งานทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกัน
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรไทย
- แจ้งและปรับปรุงข้อมูลการปลูก
- ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- สำรวจตรวจสอบสมาชิกของครัวเรือน
- ติดตามสิทธิ์ตามโครงการและมาตรการของรัฐที่ผูกพันธ์กับการเพาะปลูกของครัวเรือน

นายถาวร แก้วขาว
เกษตรอำเภอสามโก้
 
แนะนำ Web Site
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลการเกษตรกรและผู้ เข้าร่วมโครงการ
ระบสารสนเทศด้านบริการจัดการ
องค์กร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบรายงานลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรม ชาติ และรายงานการให้ความช่วยเหลือ
แบบฟอร์มทางราชการ
ดาวน์โหลด

:: ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 
 
::: ผลิตภัณฑ์เด่นสำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้
ถนนสามโก้-ศรีประจันต์ หมู่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-3569-7082