:: MENU ::

- การจัดการความรู้ KM ปี 2557
- การจัดการความรู้ KM ปี 2558
- การจัดการความรู้ KM ปี 2559
**องค์ความรู้การปลูกผักโดยใช้ระบบน้ำหยดฯ
- การจัดการความรู้ KM ปี 2560
**องค์ความรู้การบำรุงต้นพืชด้วยปุ๋ยทางใบสูตรทำเอง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร นำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร นำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน
 
เตือนการระบาด
***ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2559
***ประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2559
***ประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2559 ข่าวที่ 1
***ประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2559 ข่าวที่ 2

 

เส้นทางประวัติศาสตร์ ตลาดรวมผลไม้ ทำนาได้ตลอดปี สืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้าน
ความเป็นมาของอำเภอสามโก้
.......
"สามโก้"เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากอยู่ในเส้นทาง การเดินทัพสมัยก่อน กล่าวคือหากพม่าจะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาผ่านทาง ด่านเจดีย์สามองค์ จะต้องเดินทัพผ่านบ้านสามโก้เสมอ และเมื่อกองทัพไทยยกไปตีพม่าก็มักจะผ่านบ้านสามโก้ เช่นกัน ดังปรากฏใน พระราชพงศาวดารราว พ.ศ. 2091 เมื่อคราวที่สมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง และหนังสือเรื่อง ไทยรบพม่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2135 เมื่อคราวที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนช้าง พระองค์ก็เสด็จยกกองทัพหลวง ผ่านบ้านสามโก้เพื่อไปตั้งรับทัพพระมหาอุปราชาที่สุพรรณบุรี บ้านสามโก้ในอดีตขึ้นกับเมืองวิเศษไชยชาญและเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวิเศษชัยชาญ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ได้ยกฐานะตำบลสามโก้เป็น กิ่งอำเภอสามโก้ และต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2508 จึงได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอสามโก้
.การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอสามโก้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่
1. สามโก้ (Samko)
2. ราษฎรพัฒนา (Ratsadon Phatthana)
3. อบทม (Op Thom)
4. โพธิ์ม่วงพันธ์ (Pho Muang Phan)
5. มงคลธรรมนิมิต (Mongkhon Tham Nimit)

ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2559

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ ให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อลดการปลูกข้าวนาปรัง (อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้านงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำมาปรับปรุงต่อเติม ศพก.และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในงบประมาณ 150,000 บาท (อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2559

นายอัมพร โตเสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงคืนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พบว่า พื้นที่นาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวล้มและน้ำท่วมแปลงนา ทำให้ผลผลิตเสียหายเกษตรกรต้องสูบน้ำออกจากนาทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2559

นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฝึกอาชีพเย็บผ้า ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการมาตรการ 4 ระยะ 2 (อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 7 เดือน พฤศจิกายน 2559

นายบุญนาค มั่นเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำรวจพื้นที่ ม.5 ตำบลโพธิ์ม่งพันธ์ อำเภอสามโก้ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 (อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2559

นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำรวจภาวะการผลิตพืชการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2559

นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนเกษตรกรรุ่นใหม่ นายอภิชาติ มะลิทอง ม.4 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จัดประชาคมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลาหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
(อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2559

นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังเป็นการปลูกขจรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ม.7 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (อ่านต่อ...)

ฉบับที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2559

นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สอนวิธีแยกเพศมะละกอ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพื่อจะได้คัดเลือกต้นกระเทยซึ่งมีลักษณะผลเป็นที่ต้องการของตลาด (อ่านต่อ...)นายถาวร แก้วขาว
เกษตรอำเภอสามโก้
 
แนะนำ Web Site
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลการเกษตรกรและผู้ เข้าร่วมโครงการ
ระบสารสนเทศด้านบริการจัดการ
องค์กร
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบรายงานลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรม ชาติ และรายงานการให้ความช่วยเหลือ
แบบฟอร์มทางราชการ
ดาวน์โหลด

:: ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 
 
::: ผลิตภัณฑ์เด่นสำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้
ถนนสามโก้-ศรีประจันต์ หมู่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-3569-7082